Hopp til innholdet

Medikamenter

MAO-B hemmere – Selegelin®, Eldepryl®, Azilect®:

 • Bruksområde: MAO-B-hemmere kan muligens utsette oppstart med levodopa, og medikamentene brukes derfor tidlig i sykdomsforløpet. Medisinen har begrenset effekt på parkinsonismen.
 • Spesielle bivirkninger: En liten andel av virkestoffet selegelin omdannes til et amfetaminderivat og kan gi søvnvansker. Disse medisinene skal derfor tas om morgenen. Enkelte typer antidepressiva og petidin bør ikke brukes samtidig med MAO-B-hemmere.

Antiparkinson midler: Midlene deles inn i levodopapreparater og dopaminagonister. Levodopa omdannes til dopamin og virker på samtlige tilgjengelige dopaminreseptorer. Dopaminagonister er spesialtilpasset og aktiverer mer målrettet utvalgte typer dopaminreseptorer i hjernen. Generelt virker levodopapreparater raskere og er mer effektive, men de har kortere virkningstid enn dopaminagonister. Levodopapreparater må tas tre eller flere ganger om dagen. Levodopapreparater og dopaminagonister kan gis som monoterapi eller i kombinasjon med hverandre. Det skal IKKE brukes flere typer dopaminagonister samtidig.

Levodopapreparater – Madopar®, Sinemet®, Stalevo®, Duodopa®, Sensidose®:

 • Spesielle bivirkninger: Medikamentene kan bl.a. føre til blodtrykksfall, kvalme, uro i magen og redusert B-vitaminnivå.
 • Depotpreparater har cirka 20 prosent redusert effekt sammenlignet med ikke-depotpreparater.

Dopaminagonister – Ropinirol (Requip®, Ropinirol®), Pramipexole (Sifrol®, Oprymea®, Pramipexol®), Rotigotine (Neupro®, Rotigotin®), Apomorfin (Apomorfin®, Daceton®, Britaject®) (de generiske virkestoffene er ikke lenger patentbelagt, medikamenter med det samme virkestoffet kan være tilgjengelige under nye navn).

Bivirkninger:

 • Spesielle bivirkninger: Dopaminagonister har generelt flere bivirkninger enn levodopa, spesielt impulskontrollforstyrrelser (30 prosent), søvnighet, insomni og hevelser i føttene.
 • Fordeler: Medikamentet finnes i langtidsvirkende formulering (depot) og trenger derfor bare å inntas én gang i døgnet.
 • Medikamentet gir generelle bivirkninger som er vanlige ved bruk av samtlige antiparkinsonmidler: svimmelhet, kvalme, uro i magen, økt eller minsket søvn, søvnforstyrrelser, hyperkinesier, hallusinasjoner, lavt vitamin B-nivå og endret adferd.
 • Håndtering av mulige bivirkninger: Justering av dosen vil oftest kunne avgjøre om symptomene har sammenheng med medikamentene, og dermed om de kan lindres ved hjelp av endret dosering. Hvis symptomene kun opptrer om ettermiddagen, vil det ofte være tilstrekkelig å tilpasse den siste dosen før symptomene starter.

COMT-hemmer – Comtess®, Stalevo® (levodopa tilsatt COMT-hemmer):

 • Medikamentet øker effekten av levodopa med cirka 30 prosent. For at det skal gi effekt, må det tas samtidig med levodopa.
 • Spesielle bivirkninger: urolig mage, misfarging av urinen (mørk oransje), sjeldent søvnighet.

Medikamenter som ikke markedsføres i Norge, eller som på grunn av potensielle bivirkninger brukes sjelden:

 • Symmetrel®: (virkestoff: amantadin) er en glutamatantagonist som virker via NMDA-reseptorene. Stoffet kan ha god effekt på hyperkinesier der en reduksjon av annen dopaminerg behandling ikke er ønskelig eller mulig, og i sjeldne tilfeller redusere søvnighet på dagtid.
 • Cabaser®: (virkestoff: cabergoline) er en dopaminagonist. Medisinen er avregistrert på grunn av mulige bivirkninger i form av reversibel lunge- og hjertefibrose. Enkelte pasienter som har brukt cabergoline i mange år uten bivirkninger, fortsetter å bruke det.
 • Akineton®: (virkestoff: biperiden) er et antikolinergikum. Medisinen kan ha effekt på samtlige parkinsonsymptomer, men den er mindre potent og har en rekke bivirkninger.

Du kan lese mer om retningslinjene for behandling her:


Avslutning av bruk av parkinsonmedisiner

Å avslutte PS-medisineringen brått kan utløse en akinetisk krise og er potensielt livstruende. Bruker pasienten større doser (mer enn 400 mg) eller dopaminagonister, anbefales en nedtrapping over én–to uker.

Har pasienten vansker med å innta medisinene, anbefales det å bruke en ernæringssonde. Madopar solubile® kan løses i vann og gis via sonde. Hvis dette ikke er mulig, bør pasienten behandles med Apomorfin med sprøyte (OBS! kan gi uttalt kvalme) eller Amantadin intravenøst. For omregning av dopaminerg dose til levodopa (Madopar solubile®), se omregningstabell.

Levodopa-ekvivalent dose (LED)

Om pasienten skal bytte fra en til en annen PS-medisin, kan man regne ut den nødvendige dosen av det nye medikamentet. Effekten av de enkelte PS-medisinene kan regnes om i «levodopa-ekvivalent dose».

Eksempel: En pasient har utviklet hallusinasjoner, og man ønsker å bytte fra en dopaminagonist til levodopa. De 24 mg Ropinirol pasienten får, tilsvarer 480 i levodopa-ekvivalent, det vil si nesten fem tabletter Sinemet (25/100).

Virkninger og interaksjoner med andre medisiner

Pasienter med PS er sårbare for andre medisiner som virker inn på det sentrale nervesystemet, for eksempel sovemedisiner, beroligende medisiner og antipsykotika. Man bør derfor alltid starte med lavest mulig dose og følge nøye med ved oppstart.

Her kan du sjekke om medikamentene har interaksjon med hverandre.

Parkinsonmedisiner og operasjon

Pasienter med PS kan opereres og tåler bedøvelse på lik linje med andre pasienter. Antikolinergika som Akineton bør ikke tas de siste 12 timene før en operasjon, men alle andre dopaminerge medisiner kan tas helt frem til og direkte etter operasjonen. Har pasienten hjernestimulator, kontakt nevrologisk avdeling.